Merletcollege – Mill

www.merletcollege.nl
rector: Iedje Heere (Veronique Rose a.i. tot februari 2020, Paul Metzemaekers tot augustus 2019)
opleidingen: vwo, havo, vmbo
locaties:

 • Grave

 • Cuijk

 • Mill

Het Merletcollege draagt in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een zo breed mogelijk onderwijsaanbod.

Het streven is erop gericht de leerlingen een veelzijdige vorming aan te bieden met aandacht voor zowel kennis, inzicht en vaardigheden als voor sociale, sportieve, culturele en creatieve vormingsaspecten. Voor het Merletcollege zijn veiligheid, betrokkenheid, respect en zorg voor elkaar bepalend voor zowel het pedagogische klimaat voor de leerlingen als voor het werkklimaat van de medewerkers.

Organisatie in ontwikkeling

 • School anticipeert op krimp door:

  • samenwerking tussen de locaties;

  • onderzoek te doen naar andere onderwijsconcepten passend bij de visie op leren;

 • School zoekt nadrukkelijk verbinding met de omgeving.

Terugblik

Toekomstgericht onderwijs
Alle scholen zijn gericht op de ontwikkeling van toekomstbestendig onderwijs. Het doel is om de betrokkenheid, de motivatie en eigenaarschap van leerlingen te vergroten binnen het onderwijsleerproces. Elke school zet in op maatwerktrajecten voor leerlingen, individueel en voor specifieke doelgroepen. Het accent lag afgelopen jaar op o.a. formatief evalueren, werken met flexibele roosters en extra begeleidingslessen.
Verder is er subsidie uit het SWV verkregen om begeleiding en onderwijs aan meerbegaafde leerlingen op te zetten (start 2019-2020 leerjaar 1). We werken daarbij samen met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit. Een opdracht is om binnen de regio thuisnabij onderwijs te geven aan deze specifieke doelgroep.

Persoonsvorming en socialisatie
Er is op de scholen veel aandacht voor de ontwikkeling van de persoonsvorming en socialisatie. Elke school heeft een programma dat gericht is op samenwerkend leren, zowel intern als extern. Afhankelijk van de doelgroep worden accenten gelegd en keuzes gemaakt. Leren van en met elkaar is o.a. zichtbaar in:

 • het buddy-traject, waar bovenbouwleerlingen getraind zijn in het signaleren van leerlingen die te maken hebben met mantelzorg en daar hinder van ondervinden in hun leerproces;

 • het interne huiswerkinstituut van leerlingen voor leerlingen, met betrokkenheid van het leerlingenparlement;

 • het uitwisselingsprogramma;

 • de internationaliseringstrajecten;

 • het lopen van stages.

Er is op elke school een uitgebreid aanbod op het gebied van pestpreventie en tolerantie, sociale media, hulp aan anderen, aandacht voor herdenking en goede doelen acties.