Mill Hill College

www.mill-hillcollege.nl
rector: Ard van Aken (Wim Smits, waarnemend tot april 2020, Rijk Vlaanderen (tot februari 2019)
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

  • Goirle

Het Mill Hill College is een leergemeenschap waar vanuit persoonlijke betrokkenheid en onderlinge steun leerlingen uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen.
Op het Mill Hill College worden leerlingen gestimuleerd om zich optimaal te ontwikkelen. De school levert daarbij zoveel mogelijk onderwijs op maat. Er is veel aandacht voor de individuele leerling, maar er worden ook eisen gesteld en grenzen getrokken. Op het Mill Hill College is het erg belangrijk dat leerlingen eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces. Daarbij worden ze goed gecoacht door de docenten. Zo worden leerlingen begeleid in hun cognitieve en sociale ontwikkeling.

Organisatie in ontwikkeling 

  • Verder uitbouwen van een professionele schoolcultuur en een uitdagende leercultuur

  • Implementatie van het schoolplan (2019-2023): de omslag naar leerdoelgericht werken met expliciete ruimte voor maatwerk en differentiatie

  • Ontwikkelen van samenhang in de activiteiten in het kader van burgerschapsonderwijs.

  • Aanpassing van het gebouw aan de onderwijskundige eisen en wensen door middel van ver- en of nieuwbouw

Terugblik

Leerdoelgericht onderwijs
Op grond van het schoolplan is gestart met de omslag naar leerdoelgericht werken om de leerlingen meer maatwerk te kunnen bieden en beter te kunnen differentiëren.

Versneld vwo
Het Mill Hill College neemt deel aan de pilot ‘versneld vwo’ waardoor leerlingen in de gelegenheid worden gesteld om in vijf jaar het vwo-diploma te behalen. Het gaat hierbij vooral om leerlingen die extra uitdaging nodig hebben en vaardig genoeg zijn in het ‘leren leren’. Binnen de pilot is het ook mogelijk dat een leerling één of enkele vakken versneld afrondt. Voor deze leerlingen ontstaat dan ruimte tot verdieping in vakken, de mogelijkheid tot verbreding (extra vakken te volgen) en/of deel te nemen aan ‘masterclasses’ aan de universiteit.

ASS Onderwijs Arrangement
Het project AOA (Autisme Spectrum Stoornis Onderwijs Arrangement) is zijn 2e jaar ingegaan. Dit project is speciaal bedoeld voor leerlingen met kenmerken in het autistisch spectrum die meer ondersteuning nodig hebben, maar niet dusdanig dat ze voor speciaal onderwijs in aanmerking komen. De prioriteit ligt bij een goede invulling van het eerste en tweede jaar en de leerlingen te bieden wat ze nodig hebben. De leerlingen sluiten aan in het reguliere onderwijs, maar krijgen wel de nodige extra faciliteiten. Zo is er een speciaal lokaal ingericht waarin de leerlingen samenkomen en begeleid worden door deskundigen. De ervaringen tot nu toe zijn positief.

Team-X
Er blijft veel belangstelling voor het onderwijsconcept van Team-X, een contextrijke manier van leren waarbij leerlingen niet in losse vakken, maar op eigen tempo kennis en vaardigheden leren in relatie tot de omgeving. De buitenwereld (bedrijfsleven, vervolgopleidingen), maar ook ouders worden actief bij het onderwijs betrokken. Het leren is in hoge mate gepersonaliseerd. Coaches en vakdocenten waarborgen de kwaliteit van het onderwijs.